Research

รวบรวมงานวิจัยที่ และเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษา

DownloadEducationResearch

Download | รูปแบบการจัดทำตารางสรุป สำหรับแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง และตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการจัดทำตารางส

Read More
EducationResearch

เอกสารประกอบการสอนวิชา สถิติและวิจัยทางการศึกษา

เอกสารประกอบการสอนวิ

Read More
EducationResearch

การวิจัยชั้นเรียน: กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน

Post Views: 1,154

Read More
EducationResearch

โครงงาน | การประเมินการเขียนรายงานโครงงาน

รายการประเมิน การกำห

Read More
EducationResearch

โครงงาน | การประเมินการมีส่วนประกอบของรายงานโครงงาน

รายการ ชื่อโครงงาน ช

Read More
myClassroomResearch

โครงงาน | การประเมินโครงงาน (ภาพรวม)

Post Views: 1,449

Read More
EducationNewsResearch

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” 16 – 17 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานเลขาธิ

Read More
EducationResearchวิทยาการคำนวณ

Reseach | การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำาหรับนักเรียนเตรียมทหาร

การออกแบบกิจกรรมการเ

Read More
DownloadEducationNewsResearch

Reseach | อนาคตภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า

อนาคตภาพการพัฒนาเทคโ

Read More