<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5)

  ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

ข้อมูลรายวิชา เอกสารประกอบ Assignments แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 คำอธิบายรายวิชา 

 • รายวิชา ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต
 • อัตราคะแนน
  • คะแนนเก็บ : 60
  • คะแนนกลางภาค : 20
  • คะแนนปลายภาค : 20
 • คำอธิบายรายวิชา

  👨‍🏫  ปีการศึกษา   

   
 

  บทเรียน  

 • บทที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา
 • เนื้อหา
  • ความรู้กับการแก้ปัญหา
  • การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
 • บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน
 • เนื้อหา
  • การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน
  • กาารพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
 
 • บทที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน
 • เนื้อหา
  • การสร้างประโยชน์
  • สิทธิและการคุ้มครองผลงาน
  • การนำเสนอผลงาน