<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม

บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม

 สาระสำคัญ 

 1. ภาษาคอมพิวเตอร์
 2. การพัฒนาโปรแกรม
 3. ซูโดโค้ดและการเขียนผังงาน

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายความหมายและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้
 2. อธิบายและบอกลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้
 3. อธิบายความหมายของรหัสจำลองและผังงานได้
 4. สามารถบอกขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมด้วยรหัสจำลองและผังงานได้

 เนื้อหา 

 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 1. ภาษาคอมพิวเตอร์
 2. การพัฒนาโปรแกรม
 3. ซูโดโค้ดและการเขียนผังงาน
Click ชื่อเรื่อง
 • ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด (Practice)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง

 

  ปีการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

JOC