Google

Google for EducationmyClassroom

รายงานการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร

 🟡 ภาระ

Read More
Google for EducationmyClassroom

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌 แบบบันทึกข

Read More
Google for EducationmyClassroom

ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ​ปีการศึกษา 2564

  📌 แบบสำรวจ

Read More