<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

บทที่ 2 แนะนำภาษาซี

บทที่ 2 แนะนำภาษาซี

 สาระสำคัญ 

 1. ประวัติของภาษาซี
 2. โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
 3. การติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาซี

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายประวัติของภาษาซีได้
 2. อธิบายโครงสร้างโปรแกรมภาษาซีได้
 3. อธิบายการเขียนคำอธิบายของโปรแกรมได้
 4. สามารถบอกขั้นตอนและติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาซีได้

 เนื้อหา 

 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 1. ประวัติของภาษาซี
 2. โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
 3. การติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาซี
Click ชื่อเรื่อง
 • ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด (Practice)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง

 

  ปีการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

JOC