<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

e-Portfolio

ว21 สู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญกับครูจตุรภัทร

E-Portfolio [ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด]

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

ใส่ความเห็น