<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

การโปรแกรมภาษาซี

  ง30243 การโปรแกรมภาษาซี  

ข้อมูลรายวิชา เอกสารประกอบ Assignments แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 คำอธิบายรายวิชา 

 • รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี (ง30243)
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
 • อัตราคะแนน
  • คะแนนเก็บ : 60
  • คะแนนกลางภาค : 20
  • คะแนนปลายภาค : 20

 บทเรียน 

 • หน่วยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม
 • หน่วยที่ 2 แนะนำภาษาซี
 • หน่วยที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ
 • หน่วยที่ 4 คำสั่งควบคุม
 • หน่วยที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์

+———————————————————————————–+

 ปีการศึกษา 2561 

Patwit Students Account บันทึกการมาเรียน บันทึกการส่งงาน บันทึกคะแนน ผลงานนักเรียน Kahoot

 แบบทดสอบ 

แบบทดสอบกลางภาคเรียน (Midterm Test) แบบทดสอบปลายภาคเรียน (Final Test)

 Classroom 

Google Classroom Facebook กลุ่มเรียน
 1. 5/1_ง30243 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 2. 5/2_ง30243 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 3. 5/7_ง30243 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 1. (2561-501) ห้องเรียนครูจตุรภัทร
 2. (2561-502) ห้องเรียนครูจตุรภัทร
 3. (2561-507) ห้องเรียนครูจตุรภัทร

  แบบประเมินการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียน  

 • แบบประเมินการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียน (ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)

+———————————————————————————–+

 ปีการศึกษา 2560 

Patwit Students Account บันทึกการมาเรียน บันทึกการส่งงาน บันทึกคะแนน ผลงานนักเรียน Kahoot

 แบบทดสอบ 

แบบทดสอบกลางภาคเรียน (Midterm Test) แบบทดสอบปลายภาคเรียน (Final Test)

 Classroom 

Google Classroom Facebook กลุ่มเรียน
 1. 5/1_ง30243 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 2. 5/5_ง30243 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 3. 5/7_ง30243 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 1. (2560-501) ห้องเรียนครูจตุรภัทร
 2. (2560-505) ห้องเรียนครูจตุรภัทร
 3. (2560-507) ห้องเรียนครูจตุรภัทร

  แบบประเมินการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียน  

+———————————————————————————–+

JOC