2563

EducationNewsTrainingสพฐ.

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหน่วยพัฒนาที่ สพฐ. กำหนด

สพฐ.มีหนังสือแจ้งให้

Read More
EducationNewsTrainingสพฐ.

Download | หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.”

#Download รายละเอียด

Read More
Educationคุรุสภา

คุรุสภา | สำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล

สำนักงานเลขาธิการคุร

Read More
EducationmyPortfolioTrainingวิทยาการคำนวณสพฐ.

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาสมรรถนะค

Read More