Download

DownloadmyClassroommyPortfolio

Download | รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงกักตัวและ Work From Home ของครูจตุรภัทร

เนื่องจากผมเดินทางมา

Read More
DownloadEducationmyPortfolioNews

Download | ปกแผนการสอน ครูภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read More
DownloadEducationmyPortfolioNews

Download | ปกแผนการสอน ครูคู่ชีพ อาจเดช

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read More
DownloadEducationNewsคุรุสภา

Download | ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน“ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ประจำปี 2562

ตัวอย่างแบบประวัติแล

Read More
DownloadIPSTNewsSTEM

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตรผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ปี 2562

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เก

Read More