myPortfolio

รวบรวมผลงานต่าง ๆ ของครูจตุรภัทร

DownloadmyClassroommyPortfolio

Download | รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงกักตัวและ Work From Home ของครูจตุรภัทร

เนื่องจากผมเดินทางมา

Read More
DownloadEducationmyPortfolioNews

Download | ปกแผนการสอน ครูภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read More
DownloadEducationmyPortfolioNews

Download | ปกแผนการสอน ครูคู่ชีพ อาจเดช

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read More
EducationmyPortfolioTrainingวิทยาการคำนวณสพฐ.

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาสมรรถนะค

Read More