Clip

ClipNewsTrainingศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โครงการพัฒนาศักยภาพก

Read More
ClipEducationNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

สัปดาห์ที่ 2 – ครูโอ ครูธนกฤต ทิพยะเจริญ – ติว O-NET2565 ภาษาอังกฤษ ม.3 – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วิทยากร – ครูโ

Read More
ClipEducationNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

สัปดาห์ที่ 2 – ป.6 – ครูปอ ครูนาวี (ติว O-NET2565 ภาษาอังกฤษ ป.6) – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วิทยากร – ครูป

Read More
ClipEducationNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

สัปดาห์ที่ 1 – ครูปู ครูทัศณีย์ ทิพนงค์ – ติว O-NET2565 ภาษาอังกฤษ ม.3 – สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

วิทยากร – ครูป

Read More