<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1

 รายวิชา 

  1. ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
  2. I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)

  

ภาคเรียนที่ 2

 รายวิชา 

  1. ว32102 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)

  

  

  

 

 

JOC