<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Research

ปี พ.ศ.2559

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ปี พ.ศ.2556

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เพิ่มเติม

ปี พ.ศ.2553

1. โครงการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ  สควค. ปีการศึกษา  2552

 • ชื่อภาษาไทย
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เรื่องการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ชื่อภาษาอังกฤษ
  THE DEVELOPMENT OF COMPUTER LEARNING ACHIEVEMENT USING THE COOPERATIVE LEARNING STAD TECHNIC ON INTRODUCE OF INFORMATION TECHNOLOGY COURSE ENTITLE “THE DATA PROCESSING TO INFORMATION” IN MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS

 

2. งานวิจัย(ในชั้นเรียน)

 • ชื่อภาษาไทย
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

 

ปี พ.ศ.2551

วิทยานิพนธ์

งานนำเสนองานวิจัย JCSSE2008 

  

งานนำเสนองานวิจัย ECTICON2008


 

ปี พ.ศ.2547

โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับ ครูทุน สควค. ปีงบประมาณ 2547

 • ชื่อภาษาไทย
  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิฃาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ชื่อภาษาอังกฤษ
  A Development of Net-Based Instruction Entitle Information Technology in a Computer Couse for Matthayomsuksa 1 Students