<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560

 แบบทดสอบ 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 เนื้อหา 

  1. ภาษาคอมพิวเตอร์
  2. การพัฒนาโปรแกรม
  3. ซูโดโค้ดและการเขียนผังงาน

 แบบฝึกหัด 

  • แบบฝึกหัด (Practice) | Google Classroom | Kahoot |

 แบบทดสอบ 

  • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

+———————————————————————————–+

JOC