<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ปีการศึกษา 2561

บทที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม

 เนื้อหา 

 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
 1. ภาษาคอมพิวเตอร์
 2. การพัฒนาโปรแกรม
 3. ซูโดโค้ดและการเขียนผังงาน
 • ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด (Practice)
 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ปีการศึกษา 2561

 แบบทดสอบ 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 เนื้อหา 

 1. ภาษาคอมพิวเตอร์
 2. การพัฒนาโปรแกรม
 3. ซูโดโค้ดและการเขียนผังงาน

 แบบฝึกหัด 

 • แบบฝึกหัด (Practice) | Google Classroom | Kahoot |

 แบบทดสอบ 

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

+———————————————————————————–+

JOC