<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์

 สาระสำคัญ 

  1. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  2. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  2. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

 เนื้อหา 

  • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
  1. บอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  2. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
Click ชื่อเรื่อง
  • ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด (Practice)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
  • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง

 

  ปีการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

JOC