<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ

บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ

 สาระสำคัญ 

 1. ตัวแปร
 2. ชนิดข้อมูล
 3. ค่าคงที่
 4. ตัวดำเนินการ

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายการประกาศตัวแปรได้
 2. อธิบายชนิดข้อมูลได้
 3. อธิบายนิพจน์และ ตัวดำเนินการได้

 เนื้อหา 

 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 1. ตัวแปร
 2. ชนิดข้อมูล
 3. ค่าคงที่
 4. ตัวดำเนินการ
Click ชื่อเรื่อง
 • ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด (Practice)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง

 

  ปีการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

JOC