<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

 รายวิชา 

 1. ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
 2. I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)
 • เนื้อหารายวิชาจะอยู่อีกหน้า ให้คลิกที่ชื่อรายวิชาได้เลย

  

 

ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

 รายการภาระงาน 

 1. (500) บันทึกการส่งงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 2. (500) แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  

 

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

คลิกที่นี่

  

Google Classroom

เข้า Classroom ด้วย @patwit.ac.th

 •  ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

5/1_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน xwmftc5  5/2_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน aly5np  5/3_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน muja7i4  5/4_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน xdfksd  5/5_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน 9ardf93  5/6_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน hiy40f 5/7_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน bv8e8m9  5/8_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน qxi7i60  5/9_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน wyatc0  5/10_ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) | รหัสของชั้นเรียน qucvpk

 

 •  I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 

  

 Facebook Group 
 •  ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

 •  I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 

  

  

JOC