(500) บันทึกการส่งงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 บันทึกการส่งงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  •  ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

  •  I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 

  

ข้อมูลปีการศึกษา 2562