การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5)

  ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

ข้อมูลรายวิชา เอกสารประกอบ Assignments แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 คำอธิบายรายวิชา 

 • รายวิชา ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต
 • อัตราคะแนน
  • คะแนนเก็บ : 60
  • คะแนนกลางภาค : 20
  • คะแนนปลายภาค : 20

 บทเรียน 

 • หน่วยที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา
 • หน่วยที่ 2 การพัฒนาโครงงาน
 • หน่วยที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน