<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationNewsสพฐ.

Canva นำเสนอของผู้บริหารระดับสูง สพฐ. มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผ่านระบบ Video Conference และร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ลิงก์ Canva นำเสนอของผู้บริหารระดับสูง สพฐ. มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

  1. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา – เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช – รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล – รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นายธีร์ ภวังคนันท์ – รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง – ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ – ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน