<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

บทที่ 4 คำสั่งควบคุม

บทที่ 4 คำสั่งควบคุม

 สาระสำคัญ 

 1. คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
  • คำสั่ง if และ if-else
  • คำสั่ง switch
  • คำสั่ง break
 2. คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
  • คำสั่ง while
  • คำสั่ง do-while
  • คำสั่ง for

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายและเขียนคำสั่งควบคุมแบบทางเลือกได้
 2. อธิบายและเขียนคำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำได้

 เนื้อหา 

 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 1. คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 2. คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
Click ชื่อเรื่อง
 • ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด (Practice)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง
 • ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
Click ที่ปีการศึกษาของตนเอง

 

  ปีการศึกษา  

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

JOC