<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์

ง30249 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • เอกสารประกอบการเรียน
    • ใบความรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล (ด้านล่าง) – http://goo.gl/l7ibp1
  • แบบฝึกหัด 
    • คำสั่ง ให้นักเรียนสร้าง Sway.com – เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์
    • ภาระงาน/ชิ้นงาน/งานกิจกรรม 

JOC