<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

  ง30244 การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป  

ข้อมูลรายวิชา เอกสารประกอบ Assignments แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 คำอธิบายรายวิชา 

 • รายวิชา การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป (ง30244)
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
 • อัตราคะแนน
  • คะแนนเก็บ : 60
  • คะแนนกลางภาค : 20
  • คะแนนปลายภาค : 20

 บทเรียน 

 • หน่วยที่ 1
 • หน่วยที่ 2
 • หน่วยที่ 3
 • หน่วยที่ 4
 • หน่วยที่ 5
 • หน่วยที่ 6

+———————————————————————————–+

 ปีการศึกษา 2560 

+ + ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 + +

Patwit Students Account บันทึกการมาเรียน บันทึกการส่งงาน บันทึกคะแนน ผลงานนักเรียน Kahoot

 แบบทดสอบ 

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560

 • แบบทดสอบกลางภาคเรียน (Midterm Test)
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน (Final Test)

 Facebook กลุ่มเรียน 

+———————————————————————————–+

JOC