<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationResearch

โครงงาน | การประเมินการมีส่วนประกอบของรายงานโครงงาน

รายการ

 1. ชื่อโครงงาน
 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 4. บทคัดย่อ
 5. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 6. วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงงาน
 7. ความรู้หรือทฤษฎีที่เกีี่ยวข้อง
 8. สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน
 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 10. วิธีการดำเนินการ
 11. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 12. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้่อเสนอแนะ