<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationResearchวิทยาการคำนวณ

Reseach | การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำาหรับนักเรียนเตรียมทหาร

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำาหรับนักเรียนเตรียมทหาร

Designing of Computational Science Learning Activities by Engineering Design Processes with Online Simulation to Enhance Problem-solving Abilities for Pre-cadet Students

ชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ ปรัชญา ปารมี และ ณรงค์ฤทธิ์ นาคเม้า

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 20 นาย กิจกรรมการเรียนรู้ใช้เวลา 14 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมผู้เรียน (18 ชั่วโมง) เป็นการสร้างองค์ความรู้และวิธีการคิดในขั้นเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียน และ 2) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา (10 ชั่วโมง) เป็นการให้ผู้เรียนแก้ปัญหาจากภารกิจการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ซ้ำ 6 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินรอบสุดท้ายอยู่ในระดับดีมาก (M = 15.35,SD = 0.59) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.84, SD = 0.27)

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้, วิทยาการคำนวณ, กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม, การแก้ปัญหา

ดาวน์โหลดบทความ

ที่มา:

          วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2563). Vol. 48 No. 2 (2020): วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563). สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2563. จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/243166/164917 .