EducationNews

คุรุสภาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

คุรุสภาได้คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน ดังนี้

 1. ปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางสาวยุวันวรี อ้นแก้ว ครูโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรอด ครูโรงเรียนอนุบาลจุมพล โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นายวิธิวัติ รักษาภักดี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ นายสกล สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางพเยาว์ จันทร์จารุภัค ครูโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นางเพ็ญนภา นิติเชาวกุล ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (อังกฤษ) ได้แก่ นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ ครูโรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายสมบัติ จันทร์นาค ครูโรงเรียนวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ นายวารินทร์ บัวภาคำ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และ
 11. ประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางเกษร บานชล ครูโรงเรียนบ้านดงสำราญ จังหวัดยโสธร

ครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร รับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562

ที่มา:

 • คุรุสภา. (2561).  คุรุสภาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561. จาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/12/bestteacher/.