<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipGoogle for Education

Google Sheets | วิธีการเรียงข้อมูลที่มี 2 คอลัมน์ขึ้นไปบน Google Sheet

วิธีการเรียงข้อมูลที่มี 2 คอลัมน์ขึ้นไปบน Google Sheets เพื่อจัดเรียงข้อมูลที่รับเข้ามาแล้วให้พร้อมนำไปใช้งานต่อไป ถ้าเป็นแบบทดสอบ เมื่อเรียงข้อมูลแล้วจะนำไปกรอกคะแนนได้ง่ายขึ้น