Google for Education

ClipGoogle for Educationวิทยาการคำนวณ

Google Sheets | การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้วย Google Sheets

การวิเคราะห์ข้อมูล ห

Read More
ClipGoogle for Education

Google Sheets | วิธีการเรียงข้อมูลที่มี 2 คอลัมน์ขึ้นไปบน Google Sheet

วิธีการเรียงข้อมูลที

Read More
Google for EducationmyClassroom

รายงานการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร

 🟡 ภาระ

Read More
Google for EducationmyClassroom

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌 แบบบันทึกข

Read More