<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการเปิดบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้กัญชา-กัญชง

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแอปพลิเคชันในชื่อ ONIE LEARN ในระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store หรือ http://onielearn.nfe.go.th

สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาหลักสูตรกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. และสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเข้าใจเบื้องต้น รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง เข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้อย่างชาญฉลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยได้พัฒนา ONIE LEARN ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่านครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบที่สามารถอัปเดตเพิ่มบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั้งนี้ หากผ่านการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสอบซ่อมได้

พัฒนาโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน.

ที่มา:

บัลลังก์ โรหิตเสถียร (ศธ.360 องศา). (2564, 28 มกราคม). ‘ครูโอ๊ะ’ เปิดตัวบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้กัญชา-กัญชง ผ่านแอปพลิเคชัน ONIE LEARN. สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://moe360.blog/2021/01/29/term-ending/.