<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

ก.ค.ศ. | การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

Download เอกสาร

ที่มา:

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ (สำนักงาน ก.ค.ศ.). (2564). การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://otepc.go.th/th/content_page/item/3265-pa.html.