<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

สพฐ. กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 คือ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา เป็นอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยการตัดสินผลรายวิชา ให้นำคะแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนด

หากยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ สถานศึกษาสามารถกำหนดแนวทางการนับเวลาเรียนจากการผ่านออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือนับเวลาเรียนจากเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำผลงาน/ชั้นงาน

ส่วนกำหนดวันสอบปลายภาค/ปลายปี ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถานศึกษา

และวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นวันสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณาอนุมัติจบการศึกษาได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ที่มา:

บัลลังก์ โรหิตเสถียร (ศธ.360 องศา). (2564, 4 กุมภาพันธ์). สพฐ.กำหนดวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 เมษายน 2564. สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564, จาก https://moe360.blog/2021/01/29/term-ending/.