<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

News

หนังสือ | แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการส่งเสริมการ

Read More
EducationNewsResearch

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” 16 – 17 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานเลขาธิ

Read More