ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

 รายวิชา 

  1. ว32102 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation IS2)

  

JOC

Facebook Comments