<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

การคัดเลือกกรรมการตัดสิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ระบบสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ที่มา:

  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา). (2565). ระบบสมัครกรรมการตัดสินกิจกรรม. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2565. จาก https://esan70.sillapa.net/sm-esan/.