<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsTraining

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) รุ่นที่ 3

💻 สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครูประถม และมัธยมศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ 🌐

“หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus)” รุ่นที่ 3

📅 สมัครและอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ 🌐 https://teacherpd.ipst.ac.th/

👉 สมาชิกเก่าของเว็บไซต์ โปรดอัปเดตข้อมูลสมาชิก และกดยอมรับ

👉 เลือกอบรมได้ทั้ง 3 หลักสูตรคือ การเขียนโปรแกรม Scratch การเขียนโปรแกรมภาษา Python และวิทยาการข้อมูล (Data Science)

#วิทยาการคำนวณ #C4T #C4TPlus #สพฐ #สสวท #Scratch #Python #DataScience

ที่มา:

  • สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.. (2565, 10 มีนาคม). หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) รุ่นที่ 3 .  สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/oho.ipst/posts/5180637565334417.