<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsTraining

การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

📣 การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

📐 โดย สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.

📢 การอบรมนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง
👩‍🏫 เหมาะสำหรับ ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยยังไม่เคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra มาก่อน

📢 การอบรมนี้อบรมอะไรบ้าง
📖 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ เรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ที่มีในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ GeoGebra ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น

📢 การอบรมเป็นแบบไหน
💻 การอบรมดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ และผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริง

📢 การอบรมมีช่วงไหน รับกี่คน
📆 อบรมในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 โดยรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

📢 สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง
📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 31 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น. โดยกรอกรายละเอียดที่ ipst.me/ggb2565-1 ทั้งนี้อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามจำนวน

📢 มีปัญหา ข้อซักถาม สอบถามได้ที่ใด
📨 ส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดปัญหาหรือข้อซักถามมาได้ที่ sluea@ipst.ac.th

ที่มา:

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.. (2565, 11 มีนาคม). การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดย สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท..  สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/math.ipst/posts/2906619992963141.