<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipIPSTวิทยาการคำนวณ

Proj14 ม.5 พื้นฐาน | บทเรียนออนไลน์ วิทยาการคำนวณ ม.5 สสวท.

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/