<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroomวิทยาการคำนวณ

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)-วิทยาการคำนวณ ม.5

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
ว32102 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  #คำชี้แจง…  

  • 📋 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) มี 40 ข้อ 20 คะแนน
  • 📧 ทำแบบทดสอบโดยใช้ e-mail ของโรงเรียน @patwit.ac.th
  • ⏱ ทำแบบทดสอบ ภายในชั่วโมงเรียน
  • 🚫 คะแนนเต็มจะคิดครึ่งของคะแนนเต็มก่อนหน้านี่ ถ้าทำแบบทดสอบนอกเวลาที่กำหนด

  คลิกหมายเลขเพื่อเลือกห้องตนเองครับ…  

   

  ผลการกรอกแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนฯ