<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroomวิทยาการคำนวณ

ลงทะเบียนเรียน (แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ว32102 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • นักเรียนต้องเข้าระบบด้วย @patwit.ac.th ของตนเอง.
  • นักเรียนใช้ รหัสของชั้นเรียน ของห้องตนเอง เท่านั้น
  • นักเรียนที่ไม่สามารถใช้ Application ได้ ให้เข้าใช้งานผ่าน Web Broswer.

  คลิกหมายเลขเพื่อเลือกห้องตนเองครับ…  

   

  ผลการกรอกแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนฯ