<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsTrainingสพฐ.

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหน่วยพัฒนาที่ สพฐ. กำหนด

สพฐ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษากว่า 5,000 คน เตรียมเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหน่วยพัฒนาที่ สพฐ.กำหนด 61 หน่วย โดยจัดสรรให้คนละ 3,000 บาท

ที่มา: Facebook: ศธ. 360 องศา