<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsTrainingสพฐ.

Download | หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.”

#Download รายละเอียดและเล่มหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.” ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 วัน (120 ชั่วโมง)

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ

🔸ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 วัน

🔸ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่า 5 วัน

🔸ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 วัน

https://drive.google.com/drive/folders/1U1Iuh01Bekmp6ZSH3a1rFymk9X7JnLp-?usp=sharing

ที่มา Facebook: ศธ.360 องศา