<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myPortfolio

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

หมายถึง การจัดทำหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน ที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้

ระดับคุณภาพ (ระดับ 4)
  1. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
  2. มีการประเมินตามสภาพจริง
  3. มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  4. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้านการวัดและประเมินผล
หลักฐาน ร่องรอย
  1. แผนการจัดการเรียนรู้
  2. หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และเกณฑ์การให้คะแนน
  4. ภาระงาน/ชิ้นงาน ของผู้เรียน
  5. คำสั่งและร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล