<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationInfographicsResearch

ความหมายและประเภทของการวิจัย [กราฟิกสวย ๆ]

ความหมายและประเภทของการวิจัย

ที่มา:

  • ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. (2561). ความหมายและประเภทของการวิจัย. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2562. จาก https://www.facebook.com/pg/academy.ORE.STOU/photos/?tab=album&album_id=318458732253742.