<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

News

ITLA’2020 Now – Are you ready?

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020

กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2020

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก การพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการสื่อสารนั้น จำเป็นต้องมีเวทีเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2020 ก้าวสู่ปีที่ 16 เป็นโครงการคัดเลือกครูระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั่วประเทศ ที่มีผลงานวิชาการด้านแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

 • เพื่อกระตุ้นให้ครูไทย นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพื่อเกิดการเรียนรู้แก่เด็กไทย
 • เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
 • กระตุ้นให้บุคลากรครูในประเทศไทย หันมาสนใจในการพัฒนาแนวทางการสอนของตนมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของวงการศึกษาของประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการฯ

 • สนับสนุนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning
 • เป็นเวทีเพื่อการเผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน โดยมีครูเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 500 คน
 • สนับสนุนครูไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกระดับช่วงชั้น

คุณสมบัติของครูผู้สมัคร :

 • เป็นครูผู้สอนใน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในทุกกลุ่มสาระวิชา
 • เป็นครูไทย หัวใจไอที ที่มีผลงานวิชาการของตนเอง ในการสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการ และหรือ มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา และหรือการสอนทุกสาระการเรียนรู้ มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาไทย ต่อเพื่อนครูและนักเรียน และวงการการศึกษาไทย

หลักเกณฑ์ในการตัดสินและการให้คะแนน

ส่วนที่ 1 : โครงสร้าง และระบบการสอน

 • มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน (Purpose or Objectives of the Project Specified)
 • แผนการเรียนรู้สามารถช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ (Clearly improve Skills)
 • ผลงานของนักเรียนสะท้อนถึงการวางแผนการสอน (Students’ Works reflected Teaching Planning)
 • กิจกรรมการเรียนรู้มีการทำงานร่วมกัน (Collaborative Learning Activities)
 • กิจกรรมการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Building & Critical Thinking)
 • นวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ [Extended Learning Beyond the Classroom]
 • เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้ (Use of ICT for Learning New Knowledge)
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการเรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนรู้ (Teacher as Innovator and Change Agent)

ส่วนที่ 2 : ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม ในการบูรณาการแผนการสอนร่วมกับ ICT

 • ความคิดเชิงสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ในการบูรณาการแผนการสอนร่วมกับ ICT
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการใช้เครื่องมือ ICT ในการเรียนการสอน
 • มีการบูรณาการ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการในการตัดสินผลงาน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก แวดวงการศึกษาไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะครูตัวแทน Thailand Innovative Teachers Leadership Award ปี 2004 – 2019

กำหนดการส่งผลงาน และนำเสนอผลงาน

 • 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ : https://bit.ly/2lXmWEL พร้อมกดเข้าเฟสบุ๊คกลุ่ม ITLA’2020 เพื่อทำกิจกรรมและคัดเลือกรอบที่ 1 ได้ที่ : https://bit.ly/2lTOtqO
 • 31 ธันวาคม 2562 ปิดการรับสมัคร เวลา 23.30 น.
 • 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ผู้สมัคร-ส่งผลงาน และร่วมกิจกรรมออนไลน์เพื่อการคัดเลือกรอบที่ 1
 • 30 เมษายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ติดตามได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/PILTHAILAND
 • 29-31 พฤษภาคม 2563 นำเสนอผลงานรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศแบบโปสเตอร์ พร้อมบรรยายผลงานด้วยตนเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ
 • 31 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยประจำปี 2563 จำนวน 5 ท่าน

** หมายเหตุ :

 • วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่าน
 • เฟสบุ๊คกลุ่ม : ITLA’2020 และหน้าแฟนเพจ Thailand Partners in Learning : www.facebook.com/PILTHAILAND

รางวัลเกียรติยศ

รอบรองชนะเลิศ (ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 และนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ)

 • ใบประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” จาก โครงการเพื่อการศึกษา Thailand
  Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

รอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาคัดเลือกครู ที่ได้รับรางวัลจากโครงการฯ นี้จำนวน 5 ท่าน

 • โล่รางวัลเกียรติยศ
 • เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศ ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” จากโครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เงินรางวัลสนับสนุน จำนวนท่านละ 10,000 บาท จากโครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมครูและผู้บริหารทางการศึกษาทั่วโลก “Microsoft Partners in Learning Global Forum”
 • โครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

ขั้นตอนการสมัคร และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. คำแนะนำในการสมัคร
  • เพื่อการติดต่อสื่อสาร-รับข้อมูลและร่วมกิจกรรม จากโครงการฯ ทุกท่านกรุณาใช้อีเมล์ username ต่อไปนี้
  • 1.@hotmail.com (@hotmail.co.th) หรือ 2.@outlook.com (outlook.co.th) หากยังไม่มีอีเมล์ดังกล่าว กรุณาสมัครอีเมล์ได้ที่ www.outlook.com
  • ผู้สมัคร-ส่งผลงาน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เพื่อการคัดเลือกรอบที่ 1 โดยโครงการฯ จะจัดส่งข้อมูลและติดต่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านด้วยระบบ
   • Social Media : เฟสบุ๊ค (Face Book) กลุ่ม ITLA’2020 ได้ที่ : https://bit.ly/2lTOtqO
   • และหรือ อีเมล์ของผู้สมัคร username@ : 1.@hotmail.com (@hotmail.co.th) และ 2.@outlook.com (outlook.co.th) เท่านั้น
  • กรุณาสมัครก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการสมัครช่วงเวลาใกล้ปิดระบบ ซึ่งระบบอาจปิดก่อนเวลา 10 – 45 นาที และอาจเกิดปัญหาทางระบบ จากการเข้าใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก
 2. กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ : https://bit.ly/2lXmWEL
 3. หรือสแกน QR Code :
 4. พร้อมเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊คกลุ่ม ITLA’2020 ด้วยตนเองได้ที่ : https://bit.ly/2lTOtqO เพื่อทำกิจกรรมออนไลน์ และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบที่ 1
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ได้ที่ www.facebook.com/PILTHAILAND และเฟสบุ๊คกลุ่ม ITLA’2020
 6. คณะกรรมการฯ อาจขอข้อมูล เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังจากการส่งใบสมัครของท่าน
 7. นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศแบบโปสตอร์ พร้อมบรรยายผลงานด้วยตนเอง

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. มีสถานะเป็นครูประจำการในโรงเรียน/วิทยาลัย ที่สมัคร ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และวันจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 และกิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2020 ครูผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว
 2. ครู ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ทั้งสิ้น
 3. หากครูผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ มีปัญหาต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ให้ติดต่อส่งอีเมล์มาที่ ITLA2020@outlook.com
 4. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ติดต่อและตอบอีเมล์เฉพาะผู้ใช้อีเมล์ username@ :1.@hotmail.com (@hotmail.co.th) และ 2.@outlook.com (outlook.co.th) เท่านั้น
 5. ผู้สมัคร-ส่งผลงาน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่เฟสบุ๊คกลุ่ม : ITLA’2020 เพื่อการคัดเลือกรอบที่ 1 เท่านั้น
 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคื่นผลงานของครูผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนทุกรูปแบบ โดยลิขสิทธ์ิผลงานยังคงเป็นของ เจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ และผลงานดังกล่าว
 7. ครูที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership ปี 2004-2019 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสแก่เพื่อนครูจากทั่วประเทศ
 8. โครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงานหรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้ใส่ข้อมูล อ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขันและถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัล ถ้วยรางวัลฯ ได้
 9. โครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education | Microsoft Partners in Learning โดย บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหาในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
 10. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม ทั้งในใบสมัคร และแบบนำเสนอผลงาน “ครูผู้ส่งผลงาน” สามารถทำได้ โดยการทำหนังสือชี้แจงสาเหตุพร้อมลงนามรับรอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน โดยส่งมาที่ ผู้จัดการโครงการฯ คุณเรวดี รามสูตร | ITLA2020@outlook.com ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับผู้จัดการโครงการฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดกรุณาส่งข้อมูลไปที่ อีเมล์ : ITLA2020@outlook.com
 • รายละเอียดโครงการฯ พร้อมติดตามความคืบหน้าและกิจกรรม อย่างต่อเนื่องที่
  • แฟนเพจ Thailand Partners in Learning : www.facebook.com/PILTHAILAND
  • และเฟสบุ๊คกลุ่ม ITLA’2020 ได้ที่ : https://bit.ly/2lTOtqO