<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationResearch

คุรุสภา | ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๒ “ระดับภูมิภาค”

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค” ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน 2 รางวัล “ระดับดี” จำนวน 9 รางวัล และ “ระดับชมเชย” จำนวน 21 รางวัล

ดาวน์โหลดที่นี่

 

ที่มา:

  • คุรุสภา. (2562).  ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค”. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2562. จาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/06/6382/.