<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

นิยามของสะเต็มและลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

นิยามของสะเต็มและลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
The Definition of STEM and Key Features of STEM Education Learning Activity

สุทธิดา จำรัส
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อตอบคำถามว่านิยามของสะเต็มและลักษณะสำคัญของกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้น เรียนเป็นอย่างไร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่เน้นการกำหนดกรอบในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการทำความเข้าใจกับนิยาม และแนวปฏิบัติที่บูรณาการสาขาวิชาทั้งสี่ของสะเต็มศึกษาที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารและประสบการณ์วิชาการรับใช้สังคมของผู้เขียนพบว่า ลักษณะสำคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 6 ด้าน คือ (1) การบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ได้แก่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการรู้เรื่องสะเต็ม (2) การอ้างอิงตามกรอบแนวคิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (3) การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (4) การเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (5) กิจกรรมเน้นการออกแบบและแก้ปัญหา และ (6) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยนิยามและแนวปฏิบัติ รวมทั้งลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนของตนเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกตใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาด้วยตนเองเพื่อจัดการเรียนรู้ในบริบทเฉพาะของแต่ละห้องเรียนในบริบทสถานศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลาย

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ ลักษณะสำคัญของกิจกรรมสะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษา

เอกสารอ้างอิง: 13_02

ที่มา:

  • วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. (2560). นิยามของสะเต็มและลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2561. จาก http://edjournal.stou.ac.th/filejournal/13_02.pdf