<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

หน่วยที่ 6 จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 6 จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

ง30249 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • เอกสารประกอบการเรียน
    • คู่มือการใช้งาน Sway เบื้องต้น – http://goo.gl/1loahs
  • แบบฝึกหัด 
    • คำสั่ง ให้นักเรียนสร้าง Sway.com – เรื่อง Portfolio (Final Test)
    • ภาระงาน/ชิ้นงาน/งานกิจกรรม 

portfolio

JOC