<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsTraining

หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools

(@) สคบศ. เปิดรับสมัคร ::
ผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต : หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools
.: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom (00)
! รุ่นที่ 8 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
!! รุ่นที่ 9 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567
!!! รุ่นที่ 10 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567
** จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น **

!!! ลงทะเบียนฟรี https://sites.google.com/nidtep.go.th/upskill-reskill…
.: สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
.: ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/w9KiedFQc25Xjw6i/?mibextid=WC7FNe