<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Educationก.ค.ศ.

ขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และความคิดเห็นต่อระบบ DPA รวมถึงการประเมิน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้เป็นข้อมูลนำเสนอต่อ ก.ค.ศ. ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ต่อไป

รายเละเอียดตามลิ้งค์

https://forms.gle/j8mxbb2Djnh63Wzr9

ที่มา:

  • สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ. (2566) ขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ”. สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566. จาก https://personnel.obec.go.th/home/archives/58751.